Yusfiarto, Rizaldi, FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia