KAIDAH FIKIH UPAH-MENGUPAH MENGAJARKAN AL-QURAN: KAJIAN ANALISIS ISTIHSAN

Main Article Content

Enang Hidayat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaidah fikih upah-mengupah mengajarkan Al-Qur’an dan untuk mengetahui analisis istihsan terhadap kaidah fikih upah-mengupah mengajarkan Al-Qur’an. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tekniknya book survey terhadap sumber primer kitab fikih. Teknik analisis menggunakan analisis induktif komparatif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fikih upah-mengupah mengajarkan Al-Qur’an. Ulama Malikiah, Syafiiah, Zahiriah sepakat membolehkan kaidah upah-mengupah tersebut. Ulama Hanafiah tidak sepakat membolehkannya. Ulama Hanabilah sepakat tidak membolehkannya, kecuali atas nama akad hibah atau hadiah. Dan Ibnu Hazm (ulama Zahiriah) membolehkannya, analisis istihsan terhadap kaidah upah-mengupah tersebut termasuk ke dalam istihsan bil urf wal maslahah.

Article Details

How to Cite
Hidayat, E. (2022). KAIDAH FIKIH UPAH-MENGUPAH MENGAJARKAN AL-QURAN: KAJIAN ANALISIS ISTIHSAN. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 79–88. https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5298
Section
Articles

References

Abidin, I. (2003). Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar (9) (Cet-). Riyad : Daru Alam al-Kutub.

Affandi, Q. Z. (2002). Nataij al-Afkar Tukmalah Syarh Fath al-Qadir (9) (Cet-1). Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Aini, B. (2000). Al-Binayah Syarah Al-Hidayah (10) (Cet-1). Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Dasuqi, M. A. (n.d.). Hasyiah al-Dasuqi ala Syarh al-Kabir (4). Daru Ihya al-Kutub al-Arabiah.

Al-Hajjawi, S. M. (2002). Al-Iqna Li Talib al-Intifa (2) (Cet-3). Riyad : Daratu al-Malik Abdul Aziz.

Al-Hamawi, A. (1985). Gamz Uyun al-Basair Syarh Kitab al-Asybah wa al-Nazair. Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Irwani, B. (1432). Durusun Tamhidiah fi al-Qawaid al-Fiqhiah (1) (Cet-5). Qum, Iran : Dar al-Fiqh.

Al-Jauziah, I. Q. (1423). I’lam al-Muwaqqin an Rabb al-Alamin (1). In Daaru ibn Al-jauziy (Cet-1). Saudi Arabia : Daru Ibnu al-Jauzi.

Al-Kulaini, S. M. (2007). Furu al-Kafi (7) (Cet-1). Beirut-Libanon : Mansyurah al-Fajr.

Al-Marginani, B. (1417). Al-Hidayah Syarah Bidayat al-Mubtadi (6) (Cet-1). Pakistan : Idarat al-Quran wa al-Ulum al-Islamiah.

Al-Nuri, S. M. al-H. al-A. & M. H. (1430). Wasail al-Syiah wa Mustadrakuha (15) (Cet-1). Qum, Iran : Muassasah al-Nasyr al-Islami.

Al-Qurafi, S. (1994). Al-Zakhirah (5) (Cet-1). Beirut : Dar al-Garb al-Islami. https://ia802608.us.archive.org/31/items/FPzakhira/zakhira05.pdf

Al-Subki, T. (1991). Al-Asybah wa al-Nazair (1) (Cet-1). Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Syanqiti, A. bin M. (1983). I’dad al-Mihaji li al-Istifadat min al-Minhaj fi Qawaid al-Fiqh al-Maliki. Qatar : Dar al-Kutub al-Qatariah.

Al-Syarbini, I. K. (1997). Mugni al-Muhtaj (2) (Cet-1). Beirut-Libanon: Dar al-Ma’rifat.

Al-Tamimi, Q. al-N. (1963). Du’aim al-Islam (1). Kairo : Dar al-Maarif.

Al-Tamimi, Q. al-N. (1991). Du’aim al-Islam (2) (Cet-1). Beiru, Libanon: Dar al-Adwa.

Al-Tusi, S. al-T. (1380). Al-Istibsar Fima Ikhtalafa min al-Akhbar (3) (Cet-1). Qum, Iran : Dar al-Hadis.

Al-Zuhaili, W. (1986). Usul al-Fiqh al-Islami (Cet-1). Suriah : Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, W. (2010). Al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar. Damaskus : Dar al-Kalim al-Tayyib.

Anas, I. M. bin. (1994). Al-Mudawwanah al-Kubra (3) (Cet-1). Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Hazm, A. M. A. I. (2003). Al-Muhalla bi al-Asar (7) (Cet-1). Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Juhrodin, P. E. & U. (2021). Analisis Istihsan bil Urfi tentang Sistem Upah Mingguan bagi Buruh Bangunan (Penelitian di Dusun Pangjeleran Desa Padasuka Kec Sumedang Utara Kabupaten Sumedang). JIMMI, 2(2).

Ngizzul, A. N. & M. M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 31(1), 1–16. https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957

Qudamah, I. (1997). Al-Mugni (8) (Cet-3). Riyad : Daru Alam al-Kutub