Bethan, I. “PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM BERBASIS LITERASI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHOERIYAH 01”. Karimah Tauhid, vol. 2, no. 5, Sept. 2023, pp. 1910-5, doi:10.30997/karimahtauhid.v2i5.9664.