Basri, M. H., and Abdul Kholik. “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH QOTHRUN NADA”. Karimah Tauhid, vol. 2, no. 5, Oct. 2023, pp. 2343-54, doi:10.30997/karimahtauhid.v2i5.9166.