Bethan, I. (2023) “PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM BERBASIS LITERASI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHOERIYAH 01”, Karimah Tauhid, 2(5), pp. 1910–1915. doi: 10.30997/karimahtauhid.v2i5.9664.