Hakiki, I. N. (2023) “PERMAINAN PEMBELAJARAN BAHASA PADA SISWA SEKOLAH MI AL-KHOIRIYAH”, Karimah Tauhid, 2(5), pp. 2007–2012. doi: 10.30997/karimahtauhid.v2i5.9638.