Palahudin and Agustianto, R. T. (2023) “TURNOVER KARYAWAN PADA PT. LINGGUNTERA”, Karimah Tauhid, 2(5), pp. 1532–1543. doi: 10.30997/karimahtauhid.v2i5.9553.