Basri, M. H. and Abdul Kholik (2023) “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH QOTHRUN NADA”, Karimah Tauhid, 2(5), pp. 2343–2354. doi: 10.30997/karimahtauhid.v2i5.9166.