Basri, A. B., Ramadhan, A. R., Alfiyah, A., Fikri, W. K., Fadilah, M. R., Khaira, M. and Encep, M. (2023) “Smart Aplikasi Berbasis Digital Marketing”, KARIMAH TAUHID, 2(1), pp. 195–202. doi: 10.30997/karimahtauhid.v2i1.7743.