Farah Anisa and Effane, A. (2023) “ TUJUAN MANAJEMEN SEKOLAH”, Karimah Tauhid, 1(1), pp. 80–83. doi: 10.30997/karimahtauhid.v1i1.7720.