Sutisna, N. W. . and Effane, A. (2022) “Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana”, Karimah Tauhid, 1(2), pp. 226–233. doi: 10.30997/karimahtauhid.v1i2.7719.