Lestari, W. D. and Effane, A. (2023) “Desentralisasi Manajemen Sarana Prasarana”, KARIMAH TAUHID, 2(1), pp. 157–159. doi: 10.30997/karimahtauhid.v2i1.7713.