Basri, Muhamad Hasan, and Abdul Kholik. 2023. “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH QOTHRUN NADA”. Karimah Tauhid 2 (5):2343-54. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9166.