Jannuarta, Rangga Ash Raffy, Ryandra Putra, Thival Rayyani, Azqira Arifin Putra, Gheryyan Washesya Syagara, Mulil Khaira, and Muhamad Encep. 2023. “Penerimaan Peserta Didik Baru”. Karimah Tauhid 2 (1):221-31. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7745.