Basri, Abu Bakar, Agung Restu Ramadhan, Ananda Alfiyah, Wildan Khoirul Fikri, Muhammad Risyad Fadilah, Mulil Khaira, and Muhammad Encep. 2023. “Smart Aplikasi Berbasis Digital Marketing”. KARIMAH TAUHID 2 (1):195-202. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7743.