BETHAN, I. PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM BERBASIS LITERASI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHOERIYAH 01. Karimah Tauhid, [S. l.], v. 2, n. 5, p. 1910–1915, 2023. DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i5.9664. Disponível em: https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/9664. Acesso em: 23 jul. 2024.