BASRI, A. B.; RAMADHAN, A. R.; ALFIYAH, A.; FIKRI, W. K.; FADILAH, M. R.; KHAIRA, M.; ENCEP, M. Smart Aplikasi Berbasis Digital Marketing. KARIMAH TAUHID, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 195–202, 2023. DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i1.7743. Disponível em: https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7743. Acesso em: 6 jun. 2023.