Bethan, I. (2023). PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM BERBASIS LITERASI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHOERIYAH 01. Karimah Tauhid, 2(5), 1910–1915. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9664