Palahudin, & Agustianto, R. T. (2023). TURNOVER KARYAWAN PADA PT. LINGGUNTERA. Karimah Tauhid, 2(5), 1532–1543. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9553