Jannuarta, R. A. R., Putra, R., Rayyani, T., Putra, A. A., Syagara, G. W., Khaira, M., & Encep, M. (2023). Penerimaan Peserta Didik Baru. Karimah Tauhid, 2(1), 221–231. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7745