Basri, A. B., Ramadhan, A. R., Alfiyah, A., Fikri, W. K., Fadilah, M. R., Khaira, M., & Encep, M. (2023). Smart Aplikasi Berbasis Digital Marketing. Karimah Tauhid, 2(1), 195–202. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7743