Farah Anisa, & Effane, A. (2023). TUJUAN MANAJEMEN SEKOLAH. Karimah Tauhid, 1(1), 80–83. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i1.7720