Sutisna, N. W. ., & Effane, A. (2022). Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana. Karimah Tauhid, 1(2), 226–233. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i2.7719