Lestari, W. D., & Effane, A. (2023). Desentralisasi Manajemen Sarana Prasarana. Karimah Tauhid, 2(1), 157–159. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7713