Sana, N. N., & Rasmitadila. (2022). Kompetensi Guru SD Selama Pandemi Covid-19. KARIMAH TAUHID, 1(2), 167–175. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i2.6336