[1]
Bethan, I. 2023. PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM BERBASIS LITERASI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHOERIYAH 01. Karimah Tauhid. 2, 5 (Sep. 2023), 1910–1915. DOI:https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9664.