[1]
Palahudin and Agustianto, R.T. 2023. TURNOVER KARYAWAN PADA PT. LINGGUNTERA. KARIMAH TAUHID. 2, 5 (Sep. 2023), 1532–1543. DOI:https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9553.