[1]
Basri, A.B., Ramadhan, A.R., Alfiyah, A., Fikri, W.K., Fadilah, M.R., Khaira, M. and Encep, M. 2023. Smart Aplikasi Berbasis Digital Marketing. Karimah Tauhid. 2, 1 (Feb. 2023), 195–202. DOI:https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7743.