Muarif, M. “Karakteristik Ekosistem Mangrove Di Kawasan Pesisir Kepulauan Natuna”. JURNAL MINA SAINS, vol. 3, no. 2, Nov. 2017, pp. 44-49, doi:10.30997/jms.v3i2.893.