Muarif, M. (2017) “Karakteristik Ekosistem Mangrove Di Kawasan Pesisir Kepulauan Natuna”, JURNAL MINA SAINS, 3(2), pp. 44–49. doi: 10.30997/jms.v3i2.893.