Lesmana, D. and Wahyudin, Y. (2016) “Pemanfaatan Kima Secara Berkelanjutan”, JURNAL MINA SAINS, 2(1), pp. 1–14. doi: 10.30997/jms.v2i1.423.