Muarif, Muarif. 2017. “Karakteristik Ekosistem Mangrove Di Kawasan Pesisir Kepulauan Natuna”. JURNAL MINA SAINS 3 (2):44-49. https://doi.org/10.30997/jms.v3i2.893.