Muarif, M. (2017). Karakteristik Ekosistem Mangrove Di Kawasan Pesisir Kepulauan Natuna. JURNAL MINA SAINS, 3(2), 44–49. https://doi.org/10.30997/jms.v3i2.893