(1)
Putriani, R. B. .; Hasani, Q. .; Yudha, I. G. .; Diantari, R. .; Yuliana, D. .; Caesario, R. .; Reza, M.; Julian, D. Management of Marine Tourism Park Based on Community Based Management (CBM). j. mina sains 2024, 10, 34-44.