(1)
Fahimah, M.; Nur Qomariyah, U. K. .; Rahmatika, A. N. . Pelatihan Inovasi Produk Dodol Salacca Zalacca. ALMUJTAMAE 2023, 3, 47-54.