Rini Syevyilni Wisda. “Peran Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Dalam Pembentukan Karakter”. TADBIR MUWAHHID, vol. 7, no. 2, Oct. 2023, pp. 279-93, doi:10.30997/jtm.v7i2.9868.