Anriza Witi Nasution, Marliyah and Tuti Anggraini (2023) “KEPEMILIKAN TANAH PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”, Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), pp. 162–171. doi: 10.30997/jsei.v9i1.9733.