Muhammad Komarudin (2023) “SISTEM BUNGA DI PERBANKAN KONVENSIONAL MENURUT PANDANGAN SAYYID QUTB DALAM KITAB FI ZILAL AL QURAN”, Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), pp. 142–154. doi: 10.30997/jsei.v9i1.9731.