Khoirunissa, N. A. and Dewi, A. (2023) “STRATEGI PEMASARAN SYARIAH PADA UMKM LEBAH MADU DI DESA BOJONG MURNI ”, Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), pp. 131–141. doi: 10.30997/jsei.v9i1.7233.