KHOIRUNISSA, N. A.; DEWI, A. STRATEGI PEMASARAN SYARIAH PADA UMKM LEBAH MADU DI DESA BOJONG MURNI . Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 131–141, 2023. DOI: 10.30997/jsei.v9i1.7233. Disponível em: https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/7233. Acesso em: 4 dec. 2023.