[1]
Novelita, R., Luthfie, M. and Fitriah, M. 2019. KOMUNIKASI BUDAYA MELALUI PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA SUKU BATAK TOBA. JURNAL KOMUNIKATIO. 5, 2 (Nov. 2019). DOI:https://doi.org/10.30997/jk.v5i2.1752.