Hadistiani, N. “FORMULASI VELVA KEMANG (MANGIFERA CAESIA)”. JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, vol. 1, no. 2, Mar. 2017, pp. 105-14, doi:10.30997/jah.v1i2.378.