Rifqi, M., Sumantri, N. O. and Amalia, L. (2022) “Kadar Gula Reduksi, Sukrosa, Serta Uji Hedonic pada Hard Candy dari Penambahan Ekstrak Jagung Manis (Zea mays saccharata), Sukrosa, dan Madu”, JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 8(1), pp. 75–85. doi: 10.30997/jah.v8i1.5376.