Rahmawati, S. I. (2017) “JAMUR SEBAGAI OBAT FUNGI AS MEDICINES”, JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 1(1), pp. 014–024. doi: 10.30997/jah.v1i1.361.