Uzwatania, F., Ginantaka, A. and Hasanah, D. N. (2020) “Formulasi Sabun Mandi Transparan Halal Ekstrak Rosella dengan Dietanolamida sebagai Surfaktan”, JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 6(1), pp. 066–076. doi: 10.30997/jah.v6i1.2627.