Rifqi, M., Sumantri, N. O., & Amalia, L. (2022). Kadar Gula Reduksi, Sukrosa, Serta Uji Hedonic pada Hard Candy dari Penambahan Ekstrak Jagung Manis (Zea mays saccharata), Sukrosa, dan Madu. JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 8(1), 75–85. https://doi.org/10.30997/jah.v8i1.5376