Uzwatania, F., Ginantaka, A., & Hasanah, D. N. (2020). Formulasi Sabun Mandi Transparan Halal Ekstrak Rosella dengan Dietanolamida sebagai Surfaktan. JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 6(1), 066–076. https://doi.org/10.30997/jah.v6i1.2627