(1)
Aidah, Y.; Novita, I.; Masithoh, S. Development Strategy For Palm Sugar (Arenga Pinnata). J. AgribiSains 2024, 10, 33-45.